Geen producten in winkelwagen.

Privacy Policy

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opgesteld op 12 oktober 2020 van D&P Parfum voor klanten die producten van D&P Parfum online bestellen via de website dpparfum.nl 

 

—————

 

artikel 1. algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van D&P Parfum.

 

1.2 Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van D&P Parfum betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

 

1.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt door D&P Parfum uitdrukkelijk van de hand gedrukt.

 

1.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

 

artikel 2. definities

2.1 D&P Parfum: De onderneming, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77212096 en is gevestigd aan het adres Passage Molenpoort 26 A, 6511 HW Nijmegen, Nederland.

 

2.2 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met D&P Parfum de Overeenkomst heeft gesloten.

 

2.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2.4 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door D&P Parfum aan de klant.

 

2.5 Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

 

2.6 Producten: de producten die door D&P Parfum op haar internetsite worden aangeboden.

 

2.7 Intellectuele eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

 

2.8 Internetsite: https://dpparfum.nl 

 

2.9 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

artikel 3. totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van D&P Parfum, alsmede de door D&P Parfum opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door D&P Parfum schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratie gegevens van D&P Parfum beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

 

3.3 D&P Parfum heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door D&P Parfum zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

 

3.4 De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan D&P Parfum opgegeven informatie juist en volledig is.

 

 

artikel 4. uitvoering van de overeenkomst

4.1 D&P Parfum zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

 

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de e-mail van bevestiging binden D&P Parfum op geen enkele wijze niet.

 

4.3 Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de desbetreffende wijziging melden aan D&P Parfum, door middel van het hiervoor bedoelde contact formulier op https://dpparfum.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor de rekening en risico van de klant.

 

 

artikel 5. levering

5.1 Alle door D&P Parfum genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan D&P Parfum bekend waren. Opgegeven (levering)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

 

5.2 Overschrijding van de door D&P Parfum opgegeven (levering)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

 

5.3 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant D&P Parfum schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

 

5.4 D&P Parfum levert uitsluitend aan adressen in Nederland, België en Duitsland.

 

 

artikel 6. prijzen

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

6.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van D&P Parfum zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typfouten.

 

 

artikel 7. betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan D&P Parfum van de verschuldigde prijs door de klant door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. D&P Parfum kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien D&P Parfum van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

 

7.2 Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard, Visa of American Express), via iDeal, Klarna of PayPal. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal of PayPal, dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

 

7.3 D&P Parfum is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare nietnakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

 

7.4 Indien de betaling door de klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende: de verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de internetsite van D&P Parfum wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

 

 

artikel 8. ontbinding

8.1 Tijdens de bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst van de producten, zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

8.2 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 8.1.

 

8.3 Indien de klant besluit om de producten te retourneren, dan dient de klant de producten zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door D&P Parfum vastgesteld retouradres of in de store van D&P Parfum, gevestigd aan Passage Molenpoort 26 A, 6511 HW Nijmegen, Nederland.

Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

 

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

8.5 D&P Parfum draagt op geen enkele manier de kosten van het terugzenden van de producten. Indien de klant wenst te retourneren, draagt de klant de kosten voor het retourneren.

 

8.6 Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. In geval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing.

 

 

artikel 9. reclame en garanties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant D&P Parfum daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

 

9.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na vernieuwingen van het assortiment wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

 

9.3 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

  • de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van D&P Parfum;
  • De gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
  • De klant niet, niet-tijd of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

 

 

artikel 10. gebruik website

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op layout en vormgeving van de website rusten bij D&P Parfum en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop.

 

10.2 De informatie op de website wordt door D&P Parfum met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. D&P Parfum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

10.3 De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. D&P Parfum heeft op geen enkele manier invloed op de informatie, producten en diensten die worden vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

 

10.4 D&P Parfum garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

10.5 De door D&P Parfum opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

 

artikel 11. privacy & verwerking van persoonsgegevens

11.1 D&P Parfum verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

 

 

artikel 12. plichten van de klant

12.1 De gegevens behorende bij een account die de klant via de internetsite heeft aangevraagd zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker voor wie de gegevens bedoeld zijn.

 

12.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

 

12.3 De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken.

 

 

artikel 13. aansprakelijkheid

13.1 D&P Parfum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

 

13.2 D&P Parfum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

 

 

artikel 14. overmacht

14.1 Indien D&P Parfum als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is D&P Parfum gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant enige aanspraak heeft.

 

 

artikel 15. toepasselijk recht

15.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

v

Volg ons voor aankomende acties!
nl_NL_formalDutch

Reset Password